สมัครอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่1

สมัครอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ 1 (บรรพชิต-คฤหัสถ์) วันที 1-7 พย.62 ณ สติภาวนาภิรตาราม จ.สุรินทร์