การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขาเพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ 1-7 พฤศจิกายน 2562 พระวิทยากรค่ายวัยใสทุกรูป พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ที่ได้ นธ.เอก พรรษา 3 ขึ้นไป