ศาลาหลังแรก สำเร็จลงได้ด้วยดี

ศาลาหลังแรก สำเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของทุก ๆ คน