สมัคคอบรมปฏิบัติธรรม วิทยากรไตรสิกขา รุ่นที่ 1 (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
วันที 1-7 พย.62
ณ สติภาวนาภิรตาราม จ.สุรินทร์

กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟรอมนี้ คลิก