โครงการ “ศูนย์เจริญสติ ในวัด”
เพื่อฝึกเจริญสติ คลายทุกข์ ช่วยแก้ปัญหา สร้างกิจกรรม ปัญญา และความสุข
——————
กลุ่มเป้าหมาย: พระนิสิต / นิสิต มจร./ ศิษย์เก่า มจร./พระสังฆาธิการ/พระสงฆ์ทั่วไป

วัตถุประสงค์:
-เพื่อพัฒนา บุคลากรในวัด สำหรับสอนเจริญสติ แก่ชุมชน
-เพื่อสร้าง ศูนย์เจริญสติ ในวัด
-เพื่อสร้าง กิจกรรมแก่พระนิสิต/นิสิต มจร. หลังจบการศึกษา
-เพื่อรับฟังปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาความรู้รอบด้าน
-เพื่อป้องกัน / บำบัดโรคทางใจ แก่ชุมชน เช่น โรคซึมเศร้า เครียด
นอนหลับยาก แพนิค วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ยาเสพติด ฯลฯ

กิจกรรม:
-สร้างองค์กร สถานที่ กิจกรรม บอร์ดข้อมูล ป้ายหน้าวัด และประชาสัมพันธ์
-ฝึกเจริญสติทุกวัน เพื่อพัฒนาการสอนเจริญสติแก่ชุมชน
-พัฒนาพระสงฆ์ในด้านความรู้ในหลักธรรม จิตวิทยา สุขภาพ และความรู้
-เป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหานิสัยตน ที่ทำงาน และในครอบครัว
-บรรยายสอน หลักพุทธธรรม จิตวิทยา และความรู้รอบตัว เป็นประจำ
-พัฒนาพระสงฆ์ให้มีทักษะการสอนเจริญสติ แก่ทุกวัย ตามแนว ผู้ฝึกเป็นศูนย์กลาง
– พัฒนาพระสงฆ์ ให้สามารถสอนเจริญสติ สำหรับโรคทางใจ เช่น โรคซึมเศร้า เครียด นอนหลับยาก วิตกกังวล
ตื่นตระหนก(แพนิค) ย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์สองขั้ว(ไบโพลาร์) จิตเภท และยาเสพติด
-เป็นศูนย์รับฟังปัญหา และช่วยคลายความทุกข์ ให้กับชุมชน
-เปิดศูนย์เจริญสติ – วิปัสสนา ทุกวัน และจัดหลักสูตร ๓ – ๗ วัน หรือมากกว่า
-สอนเจริญสติ แก่พระภิกษุในวัด โดยมีเป้าหมายคือพระนิพพาน
-กิจกรรมเสริม ในอนาคต ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น
-จัดตั้งห้องสมุด และอินเตอร์เนท ในวัด สำหรับชุมชน
-สร้างห้องรับฟัง และปรึกษาปัญหาชีวิต ทั้งในวัด และออกเยี่ยมนอกสถานที่
-โทรศัพท์ฮอตไลน์คลายทุกข์ แก่ชุมชน
-ศูนย์กลางแนะนำพัฒนาอาชีพ และจัดหางานสร้างรายได้
-ศูนย์บริหารร่างกาย ทุกเช้า เย็น
-ศูนย์ดูแลสุขภาพ โดย หมออาสา และรับบริจาคยาจากชุมชน
-สร้างกิจกรรมแก่ ผู้สูงอายุเกษียณที่มีความรู้ มาช่วยสอนชุมชน เช่น
สอนวิชาชีพ งานช่างซ่อม ศิลปะหัตถกรรม การบริหาร/การตลาด การเงิน/การลงทุน การทำกับข้าว ทำเครื่องดื่มสุขภาพ ปลูกต้นไม้/สมุนไพร ภาษา คำนวณ กฎหมาย ฯลฯ
——————–
เปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อนัดสำหรับจัดสัมมนาและออกแบบกิจกรรมในอนาคต
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน 062-5374378
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ อ.อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์ – ผู้ก่อตั้ง/สอน ชมรมศูนย์เจริญสติวัดลาดพร้าวโทร…