การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขเพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ
1-7 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
-พระวิทยากรค่ายวัยใสทุกรูป
-พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ที่ได้ นธ.เอก พรรษา3ขึ้นไป
-อุบาสกอุบาสิกาที่จะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรม
-ผู้บริหาร ครู รร.วิถีพุทธ

แนวทางการฝึกอบรม/เรียนรู้ภาทฤษฎีและปฏิบัติ
1.ธุดงค์ 13 (เฉพาะพระสงฆ์)
2.วัตร 14
3.กรรมฐาน 40
4.สติปัฏฐาน 4
5.การสอบอามณ์
6.ธรรมเนียมพระป่า

สมัครคลิกที่นี่