ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ “สติภาวนาภิรตาราม” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 ณ บ้านขามพัฒนา ตำบลทัพทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระมหาวิชาญ สุวิชาโน เป็นประธานศูนย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรมของประชาชน
2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน
3. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาพระวิทยากรอบรมคุณธรรม
4. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
5. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรตามแนววิถีพุทธของหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษา

ประธานศูนย์ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ติดต่อ

พระครูปริยัติกิจธำรง รอง จจ.สุรินทร์ โทร. 0810760524
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน โทร 062-5374378
นายไกรสร จังอินทร์ โทร. 094-5615964
นายพิมล บัวบาน โทร. 0816603171